نویسنده: امیر آرمانی
امیر آرمانی، مدیر و موسس آژانس تبلیغاتی آرمانی مشاوره در حوزه برندسازی شخصی ( پرسنال برندینگ، برندینگ سازمانی ) که بصورت تخصصی در لاین بیوتی و سالن های زیبایی فعالیت میکند و یکی از شناخته شده ترین مشاورین برندینگ بیوتی و سالن های زیبایی در استان خوزستان، شهر اهواز و همچنین کشور است. امیر آرمانی همچنین به پیشرو ترین مشاور حال حاضر در لاین بیوتی و سالن های زیبایی میباشد، به طوری که بیشترین آمار افراد و سالن برند نتیجه کارنامه درخشان فعالیت او در این حوزه است.
امیر آرمانی، مدیر و موسس آژانس تبلیغاتی آرمانی مشاوره در حوزه برندسازی شخصی ( پرسنال برندینگ، برندینگ سازمانی ) که بصورت تخصصی در لاین بیوتی و سالن های زیبایی فعالیت میکند و یکی از شناخته شده ترین مشاورین برندینگ بیوتی و سالن های زیبایی در استان خوزستان، شهر اهواز و همچنین کشور است. امیر آرمانی همچنین به پیشرو ترین مشاور حال حاضر در لاین بیوتی و سالن های زیبایی میباشد، به طوری که بیشترین آمار افراد و سالن برند نتیجه کارنامه درخشان فعالیت او در این حوزه است.