تست دیسک

تست دیسک (DISC)

 

تست دیسک (DISC) یکی از بهترین تست‌هایی است که برای شخصیت شناسی مطرح شده است. در این تست یک سری سوال مطرح می‌شود که پس از پاسخ دادن به این سوالات می‌توانیم به تیپ شخصیتی خود و خصوصیاتی که آن تیپ شخصیتی دارد، پی ببریم. سازمان‌ها و کسب و کارها به منظور درک بهتر منابع انسانی خود از تست شخصیت‌شناسی دیسک استفاده می‌کنند تا بتوانند از تیپ شخصیتی کارمندان خود آگاه شوند و ببینند که این افراد معمولاً در هنگام مواجهه با مسائل مختلف چه رویکرد و روشی دارند و در همکاری با سایر افراد چگونه برخورد می‌کنند. در صورتی که تمایل دارید از این تست اطلاعات بیشتری کسب کنید و ببینید که تیپ های شخصیتی مختلف چه نگاه و نگرشی دارند، تا پایان این مقاله با ما همراه شوید.

 

تست دیسک (DISC) چیست؟

در جهان امروز تست‌های مختلفی برای شخصیت شناسی وجود دارد که هر کدام از این تست‌ها کاربرد و مزایای خاص خودش را دارد. یکی از قوی‌ترین تست‌هایی که برای شخصیت شناسی یا رفتارشناسی افراد مختلف وجود دارد، تست دیسک (DISC) است. کسانی که در این آزمون شرکت می‌کنند می‌توانند خودشان و شخصیتی که دارند را خیلی بهتر و آگاهانه‌تر بشناسند و در نتیجه نیازها، نقاط قوت و ضعف خود را بیشتر درک کنند.

روان‌شناسان برتر بر این باور هستند که اگر تست دیسک به درستی و با نگاه تخصصی تجزیه و تحلیل شود می‌تواند ما را به سمت خودشناسی و درک و تعامل بهتر با دیگران سوق دهند و این همان نقطه‌ای است که این تست را برتر از بسیاری از تست‌های دیگر جلوه می‌دهد. این تست حاوی نکات ریز و کاربردی بسیاری است که ما را به سمت رشد فردی سوق می‌دهد. اگر بتوانیم آموزه‌های این تست را به کار ببندیم، در کنار شناخت تیپ شخصیتی خودمان، قطعاً می‌توانیم هوشمندانه و اصولی عمل کنیم و در نهایت به موفقیت برسیم.

سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که چرا به این تست، دیسک (DISC) گفته می‌شود. دلیلش این تست، 4 تیپ شخصیتی غالب و اصلی را به ما نشان می‌دهد. وقتی اول هر کدام از این تیپ های شخصیتی را در کنار هم بگذاریم، نتیجه کار کلمه دیسک است. در ادامه به این چهار تیپ شخصیتی غالب و اصلی اشاره شده است:

تسلط‌گرایی و برتری طلبی(Dominance)

 

ترغیب‌کنندگی و تأثیرگذاری(Influence)

 

ثبات گرایی(Steadiness)

 

وظیفه‌گرایی و تطابق(Compliance)

 

حال ممکن است کسی باشد که تیپ شخصیتی او مجموع دو تیپ شخصیتی بالا باشد. به عنوان مثال ممکن است شخصی هم برتری طلب باشد و هم قدرت تأثیرگذاری خوبی روی دیگران داشته باشد. برای بیان تیپ شخصیتی این فرد از کلمه DI گفته می‌شود.

1.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
2.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
3.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
4.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
5.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
6.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
7.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
8.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
9.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
10.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
11.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
12.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
13.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
14.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
15.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
16.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
17.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
18.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
19.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
20.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
21.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
22.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
23.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
24.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
25.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
26.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
27.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
28.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
29.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
30.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
31.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
32.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
33.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
34.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
35.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
36.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
37.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
38.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
39.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
40.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
41.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
42.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
43.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
44.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
45.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
46.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟
47.کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟
48.کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟